The Peles Castle in Sinaia, Romania. Photo taken by me in a 2007 trip.

The Peles Castle in Sinaia, Romania. Photo taken by me in a 2007 trip.